Od ponad 15 lat, prowadzimy wynajem pokoi
gościnnych i pracowniczych.

Regulamin

Dyrekcja wysoko cenić sobie będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 1. § Zasady rezerwacji pobytu
  1. Dokonanie rezerwacji pobytu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Rezerwacji pobytu Klient może dokonać poprzez:
   • telefoniczne zamówienie pobytu / dotyczy wyłącznie wynajęcia 1 pokoju na 1 dobę/,
   • wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej / e-mail,
   • osobiście, poprzez pisemne zgłoszenie osoby rezerwującej na miejscu w recepcji.
  2. Zasady rezerwacji
   1. Rezerwacja niegwarantowana zachowuje ważność do godziny 18.00 w dniu przyjazdu. Po godzinie 18.00 w przypadku nieprzybycia rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku zamiaru późniejszego przybycia prosimy o powiadomienie Działu Recepcji co najmniej z do godz. 12.00.
   2. Rezerwacja gwarantowana
   Aby skorzystać z rezerwacji gwarantowanej należy: dokonać wpłaty zadatku w wysokości 50 % wartości odpłatności za zamówiony pobyt na rachunek bankowy 88 1090 2037 0000 0001 2308 2243
  3. Formy płatności za pobyt:
   • gotówka,
   • ważna karta płatnicza,
   • przelew z datą płatności do 7 dni - dla stałych Klientów (pod warunkiem wpłaty zadatku 50 % wartości za zamówiony pobyt na nr konta bankowego).
  4. Dokonanie rezerwacji niegwarantowanej nie wymaga wpłacenia zadatku, jednak anulowanie przez Inter-Stop takiej rezerwacji po godzinie 18-ej w planowanym dniu przyjazdu uprawnia Inter-Stop do naliczenia kary umownej w wysokości opłaty za 1 dobę pobytu.
  5. Zmiana rezerwacji oraz anulowanie rezerwacji niegwarantowanej na prośbę Klienta złożoną do recepcji co najmniej na 2 dni przed dniem przyjazdu nie pociąga za sobą kosztów dla Klienta. Prośba o anulowanie lub zmianę rezerwacji wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej, elektronicznej lub faksowej.
 2. § Doba w Inter-Stop
  1. Pokój wynajmuje się na doby, od godziny 14.00 do 11.00 dnia następnego.
  2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00, w którym upływa termin najmu pokoju.
  3. Inter-Stop uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. § Korzystanie z pokoju
  1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
  2. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju od 7.00 do 22.00.
  3. Inter-Stop może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu lub Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracowników lub innych osób przebywających w Inter-Stop, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt lub funkcjonowanie Inter-Stop.
 4. § Obowiązki. Inter-Stop ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Inter-Stop,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
  5. sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Inter-Stop dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności.
 5. § Zasady porządkowe
  1. Obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz.7.00 dnia następnego
  2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Inter-Stop nie powinno zakłócać pobytu innych Gości.
  3. Bez gody pracowników Inter-Stop nie można przemieszczać ani przenosić wyposażenia pokoi.
  4. Na terenie Inter-Stop, w tym w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, zgodnie z ustawą ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2015.298 j.t). Naruszenie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na obciążenie go karą w wysokości 500,00 zł.
  5. Inter-Stop może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy zasady porządkowe niniejszego Regulaminu.
 6. § Odpowiedzialność za mienie
  1. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w recepcji.
  2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych Inter-Stop powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
  3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek , żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju
  4. Odpowiedzialność Inter-Stop za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do Inter-Stop regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Inter-Stop podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy nie zostaną złożone do depozytu. Inter-Stop ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, cennych przedmiotów w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość/zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu Inter-Stop.
  5. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody w imieniu Inter-Stop lub mieniu Gościa niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  6. Inter-Stop nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa, pozostawionego na parkingu.
  7. Przedmioty pozostawione w pokojach przez wyjeżdżających Gości, za ich zgodą będą wysyłane (na koszt odbiorcy) na wskazany adres. W przypadku braku takiej dyspozycji Inter-Stop przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie zostaną one przekazane na cele społeczne bądź publiczne albo zutylizowane jako odpady.
 7. § Akceptacja Regulaminu
  1. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony na stronie internetowej www.inter-stop.pl , jest dostępny w recepcji i pokojach oraz jest udostępniany zainteresowanym Klientom przed zawarciem umowy w taki sposób, aby stosownie do ich życzenia mógł być przez nich przechowywany lub odtwarzany.
  2. Dokonanie rezerwacji na pobyt w Inter-Stop oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.